Bustrup er med i spændende pædagogiske netværk


 

De private sociale tilbud omkring Bustrup er med i flere pædagogiske netværk – blandt andet LOS, Landsorganisationen af Sociale Tilbud. Vi er også med i et af de største pædagogiske netværk omkring udsatte børn og unge, Interessefællesskabet Tvind.  I det følgende finder du faktuelle oplysninger om forhold, som stederne nogle gange bliver spurgt om.

Om stedernes organisering og godkendelse

Opholdsstedet Jupiter, Opholdsstedet Bustrup, Opholdsstedet Udsigten og Dagskolen på Bustrup er selvstændige juridiske og økonomisk uafhængige fonde, som ledes af uafhængige bestyrelser. Bestyrelserne er fuldt ansvarlig overfor relevante sociale myndigheder, fx de anbragte unges handlekommuner.

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Dagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst af Skive Kommune, som fører tilsyn med Dagskolen.

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen

Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten samt Dagskolen på Bustrup samarbejder omkring pædagogisk og kulturel levevis. De tre opholdssteder er uafhængige og selvstændige fonde, som har øje for de fælles værdier, der kan have betydning for de anbragte børn og unge. De tre opholdssteder har en koncernlignende konstruktion. Det betyder, at de tre opholdssteder har et vist personsammenfald i ledelse og bestyrelse. Anders Svensson er leder for alle tre opholdssteder, og nogle bestyrelsesmedlemmer er medlemmer i mere end en af de tre bestyrelser. Der

Det pædagogiske og kulturelle arbejde udvikles blandt andet gennem refleksioner og diskussioner om det daglige arbejde med brug af kompetente professionelle til kurser og supervision.

Om et af de største pædagogiske netværk omkring udsatte børn og unge, Interessefællesskabet Tvind

Interessefællesskabet Tvind er et kulturelt og pædagogisk netværk. Interessefællesskabet “Tvind” er ikke en forening eller organisation og har ikke noget økonomisk samarbejde, men er et samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle interesser. Interessefællesskabet er vel et af de største netværk i Danmark med pædagogiske erfaringer om udsatte børn og unge og afholder forskellige socialpædagogiske arrangementer i løbet af året som for eksempel vinterkoncert og sportsstævne. Desuden afholdes kurser og supervision med mere.

Om medarbejderne

Medarbejderne er dels pædagoger, dels har de andre pædagogiske og faglige uddannelser. Opholdsstederne arbejder intensivt med kompetenceudvikling af medarbejderne. I foråret 2018 uddannes flere medarbejdere inden for “instruktøruddannelsen”, udviklet af psykolog Niels Peter Rygaard. Niels Peter Rygaard afholder desuden flere pædagogiske temadage sammen med medarbejderne. Der er omkring 40 medarbejdere tilsammen på stederne inklusive Dagskolen på Bustrup.

Anders Svensson er leder på alle tre opholdssteder.

 

Om virksomhedspraktikanter, pædagog– og lærerpraktikanter

 

Opholdsstederne modtager praktikanter fra lærer- og pædagogseminarier, blandt andet Det Nødvendige Seminarium, Ulfborg og Via University, Holstebro. De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medhjælpende nattevagt, medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter, aktive i fritidsaktiviteter med mere – til stor gavn for det pædagogiske arbejde.

Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.

 

Om overenskomstaftaler

Opholdsstederne har som andre opholdssteder i Danmark ikke kunnet tegne overenskomst. Årsagen er, at opholdsstederne kun kan lave ansættelseskontrakter med medarbejderne med én måneds opsigelse. De fagforeninger, opholdsstederne har talt med, ønsker tre måneders opsigelse.

Opholdsstederne kan kun yde én måneds opsigelse, fordi de anbringende kommuner, kontraktmæssigt kun vil godkende én måneds opsigelse ift. anbringelserne.

 

Om pædagogiske metoder

Opholdsstedets medarbejdere er interesserede i at finde de veje, der giver den største sikkerhed for, at de unges udviklingsmål nås. Vi ved, at længerevarende autentiske relationer er vigtige for et barns udvikling. Vi ved at relationskompetence er et vigtigt redskab for vores medarbejdere. Vi har oplevelser som hovedfag for de unges læring.

Vi bruger blandt andet mentalisering som en af vores metoder. Mentalisering, der kan oversættes som at have sind på sinde eller sagt på jævnt sprog: Læs, lyt og forstå barnet / den unge. Vi arbejder på at genskabe tillid, genskabe nysgerrighed, få et nyt fokus på udvikling og uddannelse – og for at nå vores mål med denne udvikling bruger vi mange metoder.

Om opholdsstedernes økonomi

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Om Socialtilsynets og HjulmanKaptain advokaternes konklusioner

I forbindelse med at Opholdsstedet Bustrup har været genstand for visse journalisters interesse, har ledelsen af opholdsstedet kontaktet uvildige instanser for at få deres vurdering af driften på Opholdsstedet Bustrup.

Advokat Niels Vase, HjulmandKaptain advokaterne, gennemgik det juridiske og økonomiske grundlag for Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted Bustrup i maj 2017. Advokaten konkluderede, at der Fondens virksomhed drives i overensstemmelse med godkendelsen.

Socialtilsyn Midt vurderede januar 2017, at Bustrup er ”veldrevet og velfungerende. Ledelsen er kompetent og ansvarlig og har fokus på udvikling. Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi vurderes at være gennemskuelig og bæredygtig.”

Socialtilsyn Midt har i april 2018 afsluttet en undersøgelse, der konkluderer, at de tre opholdssteder har en koncernlignende konstruktion. Det er også de tre opholdssteders ønske, da de tre opholdssteder gerne ville sammenlægges, hvis det kunne lade sig gøre i forhold til de tre uafhængige og selvstændige opholdssteders vedtægter. Socialtilsyn Midt konkluderer i deres undersøgelse, at huslejeaftalen med ejendomsselskabet Fælleseje er en almindelig huslejeaftale med et helt almindeligt ejendomsselskab, der ikke giver anledning til yderligere undersøgelse. Socialtilsyn Midt konkluderer således, at der ikke er tale om et økonomisk samarbejde med Fælleseje eller andre opholdssteder end det samarbejde, der er mellem de tre opholdssteder Opholdsstedet Jupiter, Opholdsstedet Bustrup og Opholdsstedet Udsigten. Såfremt en kommune ønsker dette uddybet kan man kontakte tilsynschef ved Socialtilsyn Midt Ulla B. Andersen eller Anders Svensson, leder.

Om Lærergruppen

Enkelte medarbejdere på de private sociale tilbud ved Bustrup er med i Lærergruppen. Lærergruppen er en gruppe mennesker, der hver især har taget stilling til gerne at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform, i en kortere eller længere periode. Disse mennesker er ikke organiseret i en forening eller virksomhed.

Opholdsstederne omkring Bustrup er i sin tid startet af mennesker, der har deres rødder inden for Lærergruppen. Medarbejdere som er med i Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som øvrige medarbejdere.

En journalist flytter ind

Vi har inviteret en journalist inden for, fordi vi er interesseret i andres syn på vores arbejde. Journalisten har boet på Bustrup i en måneds tid og har skrevet flere artikler, som vi arbejder på at sætte sammen til en mindre bog om opholdsstederne Bustrup, Jupiter, Udsigten og Dagskolen på Bustrup.

Velkommen til Bustrup!

Hvis du kommer forbi, giver vi meget gerne en kop kaffe og en rundvisning.

Hvis du har spørgsmål om andre forhold, som ikke er belyst i ovenstående, er du velkommen til at kontakte Anders Svensson på anders@bustrup.dk

Eleverne skal have plusser på kontoen

Eleverne skal have plusser på kontoen Dagskolen på Bustrup Hovedgård rummer elever, der har oplevet folkeskolen som et nederlag. Eleverne på skolen forpligter sig til at følge et dagsprogram og bliver belønnet, når det lykkes for dem. Et gennemgående krav til eleverne...

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor

Vi vil give pigerne tillid til verden udenfor Kommunikation og nærvær er omdrejningspunkter mellem de unge piger og de ansatte på pige-opholdsstedet Jupiter, hvor samtalerne foregår på adskillige sprog. Blandt andre taler vikar Mayada Altaei dansk, arabisk og engelsk...

Vi lærer de unge at stå på egne ben

Vi lærer de unge at stå på egne ben På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale, når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare...

Bustrup er de unge hjem

Bustrup er med i spændende pædagogiske netværk De private sociale tilbud omkring Bustrup er med i flere pædagogiske netværk - blandt andet LOS, Landsorganisationen af Sociale Tilbud. Vi er også med i et af de største pædagogiske netværk omkring udsatte børn og unge,...

Alle har ret til en meningsgivende skolegang

Eleverne på skolen har ofte en forhistorie med isolation i hjemmet og ensomhed eller den mere modsatrettede adfærd med kriminalitet og hash. Det er netop rammerne og tilgangen til de unge, som optager socialrådgiver Stine Kamuk. ”Det kan være svært for den almindelig...

En meningsfyldt skolegang

”Erfaringen igennem mange år er, at de unge først og fremmest skal opnå en relation eller tilknytning til lærerne, for at den reelle indlæring kan ske. Denne proces tager tid og en højere normering end normalt. Eleverne skal erfare, at skolen også kan associeres med anerkendelse, ros og glæde. Det behøver ikke at være en kamp at gå i skole”.

ABC – Alfabetet er langt

Aktivt ungdomsliv med udfordringer på forskellige niveauer
Bustrup Nyt – læs det her
Café Borgen – ved Spøttrup Borg
Dagskolen på Bustrup – undervisning for alle
Efterårskoncert – vi laver vores egen forestilling
Fællesskab og venner for livet

Bustrup Hovedgård • Sdr Lemvej 3 • 7860 Spøttrup
28195542anders@bustrup.dk